תנאי שימוש – אתר RYDE

תנאי שימוש – אתר RYDE

 


  1. כללי

  1.1  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של RYDE (להלן "האתר"). האתר הינו בבעלות חברת רייד מוביליטי בע"מ (להלן "החברה") ומופעל על ידה.

  האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשים רשומים / לא רשומים (להלן "המשתמש/ים") לבין החברה, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים לקבל מידע מקיף אודות מוצרי החברה בישראל.

  1.2  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לנשים ולגברים כאחד. עמכן הסליחה.

  1.3  אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

  1.4  המידע, השירותים ו/או מוצרים המוצגים באתר מוצעים למכירה אך ורק בשטחי מדינת ישראל על ידי החברה ו/או סוכנות מורשית של החברה בלבד. רכישה ו/או מימוש ההנחות ו/או המבצעים של מוצרי החברה המוצגים באתר, ככל שמוצגים, ניתנים למימוש אך ורק בשטחי מדינת ישראל.

  1.5  המידע, התמונות, הווידאו, המפרטים והנתונים באתר זה הינם כלליים ומוצגים כמות שהם

  ("IS AS " להתרשמות והמחשה בלבד)

  1.6  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

  1.7  נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.

  2        שימושים אסורים באתר

  2.1   ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

  2.1.1         לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

  2.1.2         להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

  2.1.3         להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

  2.1.4         להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

  2.1.5         לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

  2.1.6         לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד

  2.1.7         שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

  2.2  אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

  3        הרשמה ושימוש במידע

  3.1  רישום לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם קבלת מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

  3.2  כאשר הדבר נדרש, על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.

  3.3  החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

  4        בעלות וזכויות קניין רוחני

  4.1  האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה,  צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

  4.2  כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (("Domain " הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן).

  אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

  4.3  מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

  5        תוכן האתר ופרסומות

  5.1   בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים  (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב. האתר בכללותו, לרבות כל התכנים המופיעים בו, מוצעים לציבור ולמשתמש כמו שהם ( As Is) כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. 

  5.2  החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

  5.3  באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

  5.4  נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, לרבות אתרים אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה עשויים שלא להיות בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

  5.5  כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

  5.6  תכונות, דגמים, עיצוב, איבזור, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה, הפירוט המופיע בתיאור המוצר גובר על תצלום המוצר.

  6        אחריות

  6.1  החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות עשויות שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

  6.2  ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו Available  As  .(החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

  6.3  המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

  6.4  החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים )ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר(, הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1 )בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2 ) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

   3 ) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4 ) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5 ) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה

   6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

  6.5  מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה.

  6.6  המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין שעשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.

  6.7  המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, לרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.

  6.8  המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

  6.9  בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.

  6.10       אין הגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

  7        שעות פעילות האתר

  7.1  האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

  7.2  מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

  8        התיישנות

  8.1  מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

  9        סמכות שיפוט וברירת דין

  9.1  על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  10    שונות

  10.1      תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

  10.2      החברה לא תישא באחריות למידע ו/או לתכנים שהתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים, לרבות טויוטה אירופה, סוכנויות טויוטה המורשות או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על פרסומים כאמור או שימוש בהם.

  10.3      החברה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע על רכבי "יד שניה" המפורסמים באתר, כמו גם אינה אחראית למידת זמינות המפרסם והתנהלותו. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

  10.4      אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  10.5      כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו ויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

  10.6      תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

   11    יצירת קשר

  11.1      בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר (קישור ישיר לדף יצירת קשר), בטלפון: 04-9990622 ,או במייל: Support@goryde.com  בכל תכתובת לחברה יש לכלול את הפרטים המלאים לרבות, כתובת, טלפון ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

  11.2      החברה עשויה לאפשר למשתמשים לתת לה משוב בקשר לאתר ותנקוט מאמצים סבירים לשם הפקת לקחים בהתאם למשוב שיתקבל. על אף האמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב שיתקבל על-ידי משתמש באתר והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסמו או להסירו בכל עת ללא הודעה מוקדמת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  11.3      כל הודעה אשר תשלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה בדואר.

אפליקציית 'רייד מוביליטי' – תנאי שימוש

  ***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש בפלטפורמה1. כללי

   1. 1.1. משתמש יקר! ברוך הבא לאפליקציית 'רייד מוביליטי' (להלן "האפליקציה"), המנוהלת ומופעלת על-ידי רייד מוביליטי בע"מ (להלן "החברה").

1.2. מטרת מסמך תנאי שימוש זה הינה להבהיר ולהסדיר את היחסים בינך, המשתמש באפליקציה או הצורך את השירותים המסופקים באמצעותה, לרבות עובדי החברות צורכות שרותי ההסעות (להלן: "העובדים"), נהגים המבצעים בפועל את שרותי ההסעות (להלן: "הנהגים"), ונציגי החברות בהן מועסקים העובדים (להלן: "מנהלי תחנות") אשר עושים שימוש במגוון שירותיה (להלן כל אחד בנפרד "משתמש" ויחדיו "המשתמשים"), לבין החברה. 1.3. האפליקציה משמשת את המשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר מנהלת את ממשק ההתקשרות ביניהם וביניהם לבין החברה, לרבות לצורך תיאום הסעות, התעדכנות על מיקומים בזמן אמת, וקבלת תמונת מצב אודות מערך שינוע העובדים. על ידי השימוש באפליקציה, יוצג מידע אודות המשתמש לשאר המשתמשים הרלוונטיים למערך השירות, בפרט אל אלו הקשורים עמו בשירות. 1.4. שימוש באפליקציה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות בה ניתן לצפות כאן, אשר יעודכנו מעת לעת (להלן ביחד "המסמכים הדיגיטליים"). החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ומבלי להיזקק למתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באפליקציה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את המסמכים הדיגיטליים, שכן המשך שימוש באפליקציה גם במקרה בו יעשו שינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לשינויים כאמור, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה. 1.5. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באפליקציה. תנאי השימוש הינם מצטברים ואינם חלופיים, והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה או גורעים האחד מן השני. <2. שימושים אסורים באפליקציה

  1. 2.1. ללא מתן הרשאה מפורשת מהחברה, מראש ובכתב, אסור באופן מוחלט על המשתמש לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים: 2.1.1 כל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או בתוכן המופיע בה, כולם או חלקם. 2.1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור (לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור של האפליקציה ו/או התוכן המופיע בה), לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, למכור, להעניק רישיונות משנה וכיו"ב באפליקציה, כולה או חלקה. 2.1.3 לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה באפליקציה ו/או לעבודתה התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב, תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לאפליקציה. 2.1.4 לאפשר לצד שלישי אשר אינו משתמש לעשות שימוש באפליקציה ו/או בתוכן המופיע בה בכלל ולעשות בה שימוש לעיצוב ו/או פיתוח שירות או מוצר מתחרים בפרט, או לעשות זאת עבורו. 2.1.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. 2.1.6 להסיר, להשחית, להסתיר ו/או לשנות את האפליקציה ו/או כל תוכן המופיע בה, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות, לרבות עשיית שימוש בשמה, סמלה המסחרי או סימני המסחר של החברה, מבלי לקבל לכך את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב. 2.1.7 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או לשנות תוכן שפורסם על ידי משתמש אחר ו/או לפרסם תוכן בשם משתמש אחר ו/או להשתמש באפליקציה ו/או בתוכן המופיע בה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. 2.1.8 שימוש באפליקציה ו/או בתוכן המופיע בה לשם יצירת מאגר מידע או לקט מכל סוג. 2.2. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש ו/או צד שלישי לאפליקציה או לשירותים המסופקים על ידי החברה, כולם או חלקם, ו/או לכל תוכן או שירות המוצע במסגרתה, וזאת במקרים בהם סבורה החברה כי בוצעה הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותה התקינה של האפליקציה ו/או אספקת השירותים המוצעים בה, או חשש להפרת הוראות הדין ו/או זכויות של צדדים שלישיים, ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, גם ללא כל סיבה או הצדקה, והמשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה בעניין זה. 2.3. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל כאמור למניעת גישת המשתמש לאפליקציה ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
  2.  

3. הרשמה ושימוש במידע3.1. הרישום לאפליקציה ו/או עשיית שימוש בה, טעונים מסירת מידע אישי. השימוש במידע אשר מסר המשתמש לחברה במסגרת האפליקציה ו/או במידע שהצטבר אודותיו בעת השימוש בה, לרבות שם מלא, כתובת מגורים/איסוף, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, קשרים משפחתיים, נתוני מיקום, תמונות, פרטים מזהים וכיוצא באלו, יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האפליקציה, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. 3.2. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים אמינים, מדויקים ונכונים. מסירת פרטים שאינם כאלו עשויים לפגום ולפגוע באספקת השירותים, במשתמשים אחרים ובחברה. כך למשל, מסירת כתובת איסוף שאיננה נכונה עשויה להיות בעלת השלכות רבות, הן על הנהג והן על יתר המשתמשים. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך. 4. אבטחת החשבון

   1. 4.1. השימוש באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה, הינו בכפוף לכך שהמכשיר בו נעשה שימוש נמצא בבעלותך / ברשותך הבלעדית והוא מוגן בקוד נעילה הידוע רק לך או אמצעי נעילה אחר הייחודי לך בלבד, וזאת על מנת למנוע את חשיפת המידע, כגון מיקומי משתמשים ומידע אישי. כמו כן, על המכשיר בו נעשה שימוש להיות בעל יכולת תמיכה בקבלת ושליחה של מסרונים (הודעות SMS) ובהפעלה של פרוטוקול גלישה אינטרנטית באמצעות רשת סלולר. 4.2. האחריות לשמירה על החשבון שלך ועל הגישה אליו, חלה עליך בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות להתנהלות עצמאית מצדך באפליקציה ו/או כל פעולה המבוצעת על-ידך או צד שלישי ו/או ביחס לשימוש כאמור. 4.3. יתכן כי על מנת לבצע פעולות מסוימות באפליקציה, תידרש לבחור אמצעי הזדהות בהתאם להנחיות החברה, כפי שיינתנו מעת לעת. החברה תהא רשאית לדרוש ממך להחליף את אמצעי ההזדהות מעת לעת ו/או להוסיף לה אמצעי זיהוי נוספים כתנאי לביצוע פעולות מסוימות באפליקציה. כמו כן, יתכן כי לצורך ביצוע אחת או יותר מהפעולות באפליקציה, תישלח אליך סיסמא חד פעמית למכשיר בו נעשה שימוש לצורכי אימות זיהוי. 4.4. הנך מתחייב לעשות כל שביכולתך על מנת לשמור על סודיות אמצעי ההזדהות, ולא לגלותם ו/או למסור אותם לכל צד שלישי שאינו מורשה לפעול מטעמך באפליקציה. 4.5. בכל מקרה בו יתעורר אצלך חשד לשימוש לרעה באפליקציה ו/או לאבדן של אחד מאמצעי הזיהוי אשר מאפשרים להזדהות מולה, הנך נדרש להודיע על כך מידית לחברה בדרכי יצירת הקשר מטה.
   2.  

5. שליחה וקבלת עדכונים

  1.  
 1. 5.1. במסגרת האפליקציה ובמהלך השימוש בה (בהתאם לתנאי שימוש אלה והוראות הדין), יתאפשרו, וייתכן כי ידרשו לשם תפעולה, בין היתר, עדכונים בדחיפה ובאמצעות הודעות SMS והודעות אפליקציה לצורך דיוק השירות בכפוף למדיניות הפרטיות.

בעלות וזכויות קניין רוחני

   • 6.1. האפליקציה והתוכן המופיע בה, לרבות עיצובים, איורים, תמונות, מפות, קטעי אודיו / וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מקור וכל חומר אחר וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים"). כמו גם כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האפליקציה מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתה ועיצובה של האפליקציה וכן כל עניין ו/או פרט הקשורים באפליקציה מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש מלאה בהם. משכך, חל איסור מוחלט על המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. 6.2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באפליקציה (אם ישנם), הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד, או של החברה בהתאם להסכם פנימי. מובהר כי גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של המפרסמים או החברה, מראש ובכתב.
   •  

7. תוכן האפליקציה ופרסומות

   •  
  1. 7.1. האפליקציה והתכנים המופיעים בה מוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באפליקציה יהא נכון, מדויק ועדכני וזמין לשימוש. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, או שלא יהיה זמין, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באפליקציה. 7.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האפליקציה, המידע והשירות המוענק במסגרתה, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האפליקציה, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בה וכל היבט אחר הכרוך בה, בשירות ובתפעול, מבלי להיזקק למתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור. 7.3. באפליקציה עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה באפליקציה (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. 7.4. נוסף על האמור, באפליקציה עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאפליקציה מכילה קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאפליקציה ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 7.5. כל שימוש בתוכן האפליקציה, לרבות בתוכן המסופק על-ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על-ידי הפניה באפליקציה ו/או בפרסומות המופיעות בה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה, לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה ו/או הסתמכות על תוכן המופיע באפליקציה ו/או של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המידע ו/או השירות אותו הוא מעוניין לקבל, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  2.  

8. אחריות

      1. 8.1. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשים מידע אמין ומדויק. עם זאת, הנתונים מושפעים מגורמים אשר לחברה אין בהם שליטה, והחברה לא תהיה אחראית לכל אי דיוקים ו/או נתונים שגויים המופיעים למשתמשים על כלל סוגיהם. 8.2. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באפליקציה. יחד עם זאת, האפליקציה אינה חסינה מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאפליקציה מעת לעת. 8.3. ידוע למשתמשים, כי האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האפליקציה לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. 8.4. החברה הינה גורם המתווך ומייעל את שרותי הסעת עובדי החברות הלקוחות. כיוצא מזה, אין לחברה שליטה על נותני או מקבלי שירותי ההסעות בפועל. אי לכך, אין לחברה אחריות על איכות הביצוע, שירות הנהגים, מועדי התייצבות המשתמשים השונים והתנהגותם, דיוק הנתונים המוזנים על ידם באפליקציה, לרבות כתובות, מועדים, זמנים, מסלולים ופרטי עובדים. יובהר כי לחברה אין יכולת לוודא או לאמת את זהותם של המשתמשים באפליקציה ואינה אחראית לאמיתות או נכונות הפרטים המוזנים בהקשר זה. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר וללא קשר עם האפליקציה בדבר איכות השירות הניתן על ידי המשתמשים בפועל, לרבות מקרי אי-התייצבות של משתמש, איחורים וכדומה. כמו גם על פעולות הננקטות מצדם של שאר המשתמשים בהסתמך על האפליקציה. 8.5. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באפליקציה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש כאמור. 8.6. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באפליקציה ו/או בתוכן ו/או השירותים המופיעים בה, לרבות תנאי שימוש אלה. 8.7. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לא במישרין ולא בעקיפין, לא כצד ג' ולא כגורם מתווך לכל נזק שיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מהתנהלות שאינה כדין ו/או בהתאם למסמכים הדיגיטליים על ידי משתמש אחר, בין אם באמצעות האפליקציה, ובהקשר לשירותיה בכלל. 8.8. החברה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באפליקציה, או בכל תוכן ו/או שירות המופיע בה, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, תכנים ונתונים המתפרסמים באפליקציה, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע באפליקציה לרבות בתוכן ו/או שירות המופיע בה לרבות לאחר מסירתם לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן האפליקציה או בשירות ההסעות. 8.9. ייתכן ותהיינה טעויות ו/או תקלות ו/או חוסרים ו/או אי דיוקים בתהליך העברת המידע בין המשתמשים ו/או החברה, בין שמקורן אצלו, בין שמקורן במשתמשים אחרים כאמור, ובין שמקורן באפליקציה ו/או בחברה מכל סיבה שהיא. בהקשר זה, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהם כלפי החברה ו/או מי מטעמה ופוטר אותה מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שהוא (כספי או אחר) אשר יכול שייגרם למשתמש כתוצאה ו/או בקשר עם האמור, וזאת למעט במקרה בו יוכח כי הנזק נגרם בשל פעולה ישירה בזדון של החברה. 8.10. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה ו/או המשתמשים ו/או האפליקציה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה. 8.11. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש אשר בעקבותיו תחויב החברה ו/או מי מטעמה בחיוב כלשהו. 8.12. המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האפליקציה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. 8.13. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באפליקציה לבין תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין. 8.14. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת במסמכים הדיגיטליים.

9. פעילות האפליקציה

     •  
  1. 9.1. האפליקציה מתוכננת להיות בפעילות 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם תהא מושבתת לצורך תחזוקתה ו/או מכל סיבה אחרת. 9.2. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות משך או שעות פעילות האפליקציה, וזמינותה בכלל, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
  2.  

10. התיישנות

      1. 10.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

11. סמכות שיפוט וברירת דין

   • 11.1. על כל שימוש באפליקציה ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מקבלת שירותי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לאמור תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
    1.  

12. שונות

   1.  
   2. 12.1. המסמכים הדיגיטליים מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באפליקציה ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעות לשימוש באפליקציה ו/או בתוכן ו/או בשירותים המופיעים בה. 12.2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 12.3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. 12.4. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

13. יצירת קשר

  • 13.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל רייד מוביליטי בע"מ באמצעות

טופס יצירת קשר

  באתר, בטלפון: 04-9990622, או במייל: support@goryde.com. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר. 13.2. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת הזנת פרטיו במקום הנדרש תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות.